Skole- og spesialskyss og personvern

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg og følge opp og administrere tjenesten som blir levert.

Kolumbus får overført personopplysninger om deg fra de lokale skolekontorene eller når du legger inn informasjonen selv når du søker om skyss på nett. Denne informasjonen vil også fremgå av vedtaksbrevet.

Dette behandler vi
Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer, som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får ønsket transport. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandles også relevante oppgitte helseopplysninger.

Reiseopplysninger ved ordinær skoletransport. Dette er informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.

Reiseopplysninger ved spesialskyss. Opplysninger knyttet til tid og sted for henting.

Rettslig grunnlag
Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven. Det behandles ikke mer opplysninger enn det som er nødvendig, og du kan i stedet velge å reise anonymt med Kolumbus for egen regning.

Formål
Kolumbus behandler opplysningene for å kunne fatte vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven, og for å kunne følge opp tjenesten overfor elever som er berettiget til spesialskyss.

Tilgang og bruk
Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med vedtak og administrasjon av skoleskyss. Kolumbus kan i tillegg ta kontakt med deg som bruker for å evaluere tjenesten, og kan i den forbindelse bruke en leverandør til å gjennomføre evalueringen.

Opplysningene dine blir ikke utlevert så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter, men statistiske data fra undersøkelsen vil bli rapportert til Rogaland fylkeskommune. Disse dataene vil ikke kunne knyttes til deg.
Opplysningene dine vil bli videresendt til klageorganet i forbindelse med en eventuell klage.

Lagring og sletting
Personopplysningene om deg blir lagret i inntil fem år etter at du ikke har rett til skoleskyss mer, på grunn av rapporteringsplikten til Rogaland fylkeskommune.

Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.


Sist oppdatert : 21.08.2018