Grunnskole

Skyssordningen gjelder for grunnskoleelever i Rogaland.

Slik søker du om å få skoleskyss

Hvem har rett på fri skoleskyss?

 • Elever i grunnskolen som har lengre enn fire kilometer avstand mellom hjem og skole. Førsteklassinger har rett på fri skoleskyss dersom de må reise lengre enn to kilometer hver vei. 

 • Elever som er varig funksjonshemmede eller midlertidig skadet. Mer informasjon om tilrettelagt skoleskyss.

 • Elever som har mindre enn fire (to for førsteklassinger) kilometer lang skolevei, men som har en spesielt trafikkfarlig eller vanskelig skolevei. Søknaden sendes til kommunen eleven bor i.

 • Har du ikke rett på fri skoleskyss, kan du be om å få sitte på med skoleruten så sant det er ledig plass. Mer informasjon om skyss av elever uten rett på fri skoleskyss.


Skoleskyssordningen gir eleven:

 • Rett til fri skoleskyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttid, på ordinære skoledager (ikke lørdag, søndag eller skoleferier).
 • Skoleskyss dekker ikke skyss til og fra fritidsaktiviteter og lignende. Det er et privat ansvar å dekke denne typen skyssutgifter.


Slik fungerer ordningen i praksis:

 • Elevene får et Kolumbuskort med en skolebillett på, som kan brukes til og fra skolen i ukedagene. Kortet validerer de på kortleseren i bussen/båten hver gang de reiser til/fra skolen.  Skolebilletten er kun gyldig på skoledager mellom kl. 06.00 - 17.00.

 • Kolumbuskortet blir utlevert på elevens skole.

 • Elever som har glemt Kolumbuskortet, får bli med skolebussen/båten til skolen, men må skaffe seg et midlertidig reisebevis til hjemturen.

 • Skolebilletten er personlig og kan ikke brukes av andre enn eleven som eier det.

 • Elever som ikke kan vise gyldig Skolebillett ved billettkontroll, kan bli ilagt et gebyr på 750 kroner.

 • Elever som mister Kolumbuskortet sitt, må kontakte skolen sin for å få et midlertidig skyssbevis. Et nytt Kolumbuskort koster 50 kroner.

Sikkerhet om bord i bussen.

Reglement for skyss av elever i grunnskolen.

Vær oppmerksom på:

 • At du må gi beskjed til skolen dersom reisestrekningen din endres varig.

Bruk av Skolebillett på ferjer

Skolebilletten kan benyttes på følgende fergestrekninger:

 • Hjelmeland - Ombo - Nesvik (elevene på Hjelmeland skule som bor på Jøsneset-siden)

 • Judaberg - Halsnøy (én dag i uken for de yngste elevene på Finnøy sentralskule, som slutter før hurtigbåtavgang)

Elever som reiser med tog eller ferje, må ha med kortkvitteringen. Disse transportmidlene har ikke Kolumbus-billettvalidatorer om bord, og kortkvitteringen viser hvor lenge skolebilletten er gyldig. Dersom den gamle kvitteringen er slitt, kan du få en ny utskrift om bord i Kolumbus' busser, hurtigbåter eller kundesentre.

Skolebilletten er ikke gyldig reisebevis på Tau-ferja. Mellom Tau og Stavanger har Kolumbus eget skysstilbud med hurtigbåt.

 

Har du spørsmål om skoleskyss? Da kan du kontakte:

 • Skolen din

 • Kommunens skolekontor

 • Kolumbus via e-post

 • Kolumbus ved å ringe telefon 51 92 52 00


Bestemmelser om skoleskyss kan du finne i opplæringsloven og forskrifter til denne.

Detaljert informasjon om skoleskyss i Rogaland finner du i fylkeskommunens skyssreglement.


Sist oppdatert : 05.10.2018