Videregående skole

Skyssordningen gjelder for elever ved videregående skoler i Rogaland.

Slik søker du om gratis skoleskyss

Hvem har rett på gratis skoleskyss?

Elever som bor i et område med definert lavt rutetilbud, har rett på fri skoleskyss. Ett av følgende kriterier må være oppfylt:

 • Eleven bor utenfor U23-billett-sonen (utenfor det røde feltet) og har lengre enn seks kilometer skolevei. På kartet markeres adressen med oransje når du holder pilen over adressen i søkeresultatene. Vi anbefaler U23-billett til elever som bor innenfor det røde feltet. U23-billetten er det billigste alternativet for barn og unge fra og med 6 til og med 22 år.

 • Eleven er over 22 år og har lengre enn seks kilometer skolevei (målt langs korteste farbare vei).

 • Du må benytte båt til og fra skolen, bor utenfor U23-billett-sonen og har kortere enn seks kilometer til skolen.

Rogaland fylkeskommune har fått dispensasjon fra kravet om fri skoleskyss for å kunne tilby rabatterte månedskort for unge. Les svaret på fylkeskommunens søknad her.

 

Slik fungerer skoleskyssordningen i praksis

 • Eleven søker om fri skoleskyss i begynnelsen av skoleåret, ved å registrere seg og fylle ut skjema på Min Skyss.

 • På Kolumbuskortet ligger det en skolebillett, som kan brukes til og fra skolen i ukedagene. Skolebilletten er kun gyldig på skoledager mellom kl. 05.00 - 22.00.

 • Elever som mister Kolumbuskortet sitt, får tilsendt et nytt kort for 50 kroner.

 

Sikkerhet om bord i bussen


Skoleskyssordningen gir eleven:

 • Skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttid.

 • Skyss til og fra begge foreldrene når foreldrene har delt omsorgsansvar. Det må dokumenteres hvordan omsorgsansvaret er regulert. Skyss mellom foreldrenes hjem dekkes ikke.

 • Elever som bor innenfor U23-billettsonene, må benytte U23-billett også ved skyss til adresser utenfor U23-bilettsonene.

 

Bruk av Skolebillett på ferjer

Skolebilletten kan benyttes på følgende fergestrekninger:

 • Oanes - Lauvvik, (elever som bor i Forsand og går på videregående skole i Sandnes/Stavanger-området)

 • Hjelmeland - Ombo - Nesvik (gjelder elever ved Strand videregående skole)

Elever som reiser med tog eller ferje, må ha med kortkvitteringen. Disse transportmidlene har ikke Kolumbus-billettvalidatorer om bord, og kortkvitteringen viser hvor lenge skolebilletten er gyldig. Dersom den gamle kvitteringen er slitt, kan du få en ny utskrift om bord i Kolumbus' busser, hurtigbåter eller kundesentre.


Glemt eller mistet Kolumbuskortet?

 • Elever som glemmer Kolumbuskortet sitt, får bli med skoleskyssen til skolen, men må kontakte skolen og få et midlertidig reisepass til hjemreisen.

 • Elever som må bestille nytt Kolumbuskort, får et midlertidig reisepass av skolen mens søknaden behandles av Kolumbus.

 • Har du rett til fri skoleskyss og får advarsel/gebyr etter en billettkontroll fordi du har glemt Kolumbuskortet, kan du ved å sende inn et bilde av kortet til Kolumbus innen ti dager slette advarselen/gebyret. Du kan sende inn bilde av Kolumbuskortet ditt her.


Kontant skyssrefusjon

 • Mangler det et rutetilbud mellom elevens hjem og skolen, på hele eller deler av strekningen, kan eleven søke om refusjon av utgifter til privat skyss. Eleven kan få dekket 2,50 kroner pr. kilometer. Refusjonen utbetales etter endt semester.

 • For å få innvilget kontant skyssrefusjon må eleven ha minst seks kilometer lang skolevei og bo lengre enn tre kilometer unna nærmeste holdeplass.

 • Søknad om kontant skyssrefusjon må sendes innen 15. september. Skolens kontor hjelper eleven med å fylle ut søknaden.

 

Individuelt tilrettelagt skyss

Elever som har varige eller midlertidige funksjonshemninger, har rett på fri skoleksyss uavhengig av reiselengde. Les mer om individuelt tilrettelagt skoleskyss.

 

Har du spørsmål om skoleskyss? Da kan du kontakte:

 • Skolen din

 • Kommunens skolekontor

 • Kolumbus via e-post

 • Kolumbus ved å ringe telefon 51 19 99 00


Bestemmelser om skoleskyss kan du finne i opplæringsloven og forskrifter til denne.

Detaljert informasjon om skoleskyss i Rogaland finner du i fylkeskommunens skyssreglement.


Sist oppdatert : 02.01.2024