Tilrettelagt skoleskyss

Elever med varig eller midlertidig funksjonshemning eller sykdom har rett på skyss mellom skole og hjem uavhengig av reiselengde.

Slik søker du om gratis skoleskyss

Individuelt tilrettelagt skoleskyss gir eleven:

 • Skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttid. Ved varig funksjonshemning får eleven skyss ut ifra timeplanen. Den enkelte eleven og hans/hennes foresatte/skole avtaler faste tidspunkt for henting og bringing. Dette gjelder også for elever som har fleksibel timeplan. Endringer som følge av ny timeplan skal meldes direkte fra skolen til transportøren.

 • Skyss til og fra begge foreldrene når foreldrene har delt omsorgsansvar. Det må dokumenteres hvordan omsorgsansvaret er regulert. Skyss mellom foreldrenes hjem dekkes ikke.

Dokumentasjon

 • Skyssbehovet må være dokumentert med attest fra lege eller annet sakkyndig personell.

 • I attesten må det komme klart fram hvorfor eleven har behov for skyss, hvilket skyssmiddel man ser for seg at blir brukt og når skyssen skal gjennomføres. Kolumbus kan be om en vurdering utover dette, for eksempel fra PP-tjenesten.

Punktlighet

 • Sjåføren skal hente og bringe eleven til de avtalte tidspunktene. Blir skyssen forsinket, skal sjåføren melde fra om dette til skolen eller hjemmet. Eleven og eventuelt elevens assistent eller tilsynsperson må være klar til avtalt tid.

 • Sjåføren skal hjelpe eleven inn og ut av bilen, men det er skolen og hjemmets ansvar at eleven blir fulgt fram til bilen.

 • Sjåføren skal aldri gå fra en funksjonshemmet elev som trenger tilsyn. Oppstår det ventetid må dette dekkes av skolen eller hjemmet.

Tilsyn

 • Eleven har rett til å ta med reisefølge eller tilsynspersonell under transporten dersom det er nødvendig. Eleven har også rett på nødvendig tilsyn dersom det oppstår ventetid før eller etter undervisningen.

 • Søknad om reisefølge for grunnskoleelever sendes til kommunen, mens søknad for reisefølge for elever ved videregående skoler sendes til fylkeskommunen ved opplæringsavdelingen.

Fast sjåfør

 • Hver elev skal så sant det er mulig få en fast sjåfør. Eleven må likevel regne med å måtte bytte sjåfør i løpet av skoleperioden.


Avbestilling

 • Dersom eleven ikke trenger skyss en dag, må det meldes fra om dette så snart som mulig til sjåføren/transportøren.

 • Hvis foresatte selv ønsker å være ansvarlig for skyssen, dekkes skyssutgifter i henhold til statens reiseregulativ. Foresatte kontakter da skolen og melder ifra om at de arrangerer skyssen selv.

Samordning av skyss

 • All skoleskyss, også den individuelt tilrettelagte, er samordnet. Det betyr at eleven må akseptere at hver tur kan ta inntil 30 minutter ekstra enn om han/hun ble kjørt fra dør til dør.

 • Transportøren kan legge opp kjøreruta slik at eleven kommer fram til skolen inntil 15 minutter før ordinær starttid, og blir hentet på skolen inntil 15 minutter etter ordinær sluttid. Dette gjelder også til og fra hjemmet.

Akutt sykdom på skolen

Dersom en elev med rett på tilrettelagt skoleskyss med taxi blir akutt syk i løpet av skoledagen, må foresatte selv sørge for skyss hjem. Skoleskyss med taxi dekker ikke denne type skyss.

 

Skyss til behandling

Dersom en elev med rett på tilrettelagt skoleskyss med taxi skal til medisinsk behandling/kontroll/tannlege eller lignende, må foresatte selv sørge for skyss, eller eleven må få taxirekvisisjon av behandler. Skoleskyss med taxi dekker ikke denne type skyss.

 

Skyss i forbindelse med eksamen/tentamen/prøver

Skoleskyss foregår til skolens ordinøre start- og sluttider. Elever som har rett på særskilt skoleskyss med taxi, har ikke rett på å bli kjørt hjem når han/hun er ferdig med eksamen/tentamen/prøven. Skyssen foretas når den ordinære skoledagen er over. Dersom eleven må hjem tidligere, må eleven/elevens foresatte selv arrangere skyss. Utgifter til dette dekkes ikke. 

 

Sikkerhet om bord i bussen

Har du spørsmål om skoleskyss? Da kan du kontakte:

 • Skolen din

 • Kommunens skolekontor

 • Kolumbus via e-post

 • Kolumbus ved å ringe telefon 51 19 99 00


Bestemmelser om skoleskyss kan du finne i opplæringsloven og forskrifter til denne.

Detaljert informasjon om skoleskyss i Rogaland finner du i fylkeskommunens skyssreglement.


Sist oppdatert : 21.09.2022