Grunnskole

Skyssordningen gjelder for grunnskoleelever i Rogaland.

Slik søker du om å få skoleskyss

Hvem har rett på fri skoleskyss?

 • Elever i grunnskolen som har lengre enn fire kilometer avstand mellom hjem og skole. Førsteklassinger har rett på fri skoleskyss dersom de må reise lengre enn to kilometer hver vei. 

 • Elever som er varig funksjonshemmede eller midlertidig skadet. Mer informasjon om tilrettelagt skoleskyss.

 • Elever som har mindre enn fire (to for førsteklassinger) kilometer lang skolevei, men som har en spesielt trafikkfarlig eller vanskelig skolevei. Søknaden sendes til kommunen eleven bor i.


Skoleskyssordningen gir eleven:

 • Rett til fri skoleskyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttid, på ordinære skoledager (ikke lørdag, søndag eller skoleferier).
 • Skoleskyss dekker ikke skyss til og fra fritidsaktiviteter og lignende. Det er et privat ansvar å dekke denne typen skyssutgifter.


Slik fungerer ordningen i praksis:

 • Elevene får et Kolumbuskort med en skolebillett på, som kan brukes til og fra skolen i ukedagene. Kortet validerer de på kortleseren i bussen/båten hver gang de reiser til/fra skolen.  Skolebilletten er kun gyldig på skoledager mellom kl. 06.00 - 17.00.

 • Kolumbuskortet blir utlevert på elevens skole.

 • Elever som har glemt Kolumbuskortet, får bli med skolebussen/båten til skolen, men må skaffe seg et midlertidig reisebevis til hjemturen.

 • Skolebilletten er personlig og kan ikke brukes av andre enn eleven som eier det.

 • Elever som ikke kan vise gyldig Skolebillett ved billettkontroll, kan bli ilagt et gebyr på 950 kroner.

 • Elever som mister Kolumbuskortet sitt, må kontakte skolen sin for å få et midlertidig skyssbevis. Et nytt Kolumbuskort koster 50 kroner.

Sikkerhet om bord i bussen.

Reglement for skyss av elever i grunnskolen.

Vær oppmerksom på:

 • At du må gi beskjed til skolen dersom reisestrekningen din endres varig.

Bruk av Skolebillett på ferjer

Skolebilletten kan benyttes på følgende fergestrekninger:

 • Hjelmeland - Ombo - Nesvik (elevene på Hjelmeland skule som bor på Jøsneset-siden)

 • Judaberg - Halsnøy (én dag i uken for de yngste elevene på Finnøy sentralskule, som slutter før hurtigbåtavgang)

Elever som reiser med tog eller ferje, må ha med kortkvitteringen. Disse transportmidlene har ikke Kolumbus-billettvalidatorer om bord, og kortkvitteringen viser hvor lenge skolebilletten er gyldig. Dersom den gamle kvitteringen er slitt, kan du få en ny utskrift om bord i Kolumbus' busser, hurtigbåter eller kundesentre.

 

Har du spørsmål om skoleskyss? Da kan du kontakte:

 • Skolen din

 • Kommunens skolekontor

 • Kolumbus via e-post

 • Kolumbus ved å ringe telefon 51 19 99 00


Bestemmelser om skoleskyss kan du finne i opplæringsloven og forskrifter til denne.

Detaljert informasjon om skoleskyss i Rogaland finner du i fylkeskommunens skyssreglement.


Sist oppdatert : 19.05.2023