Delt bosted

I et nytt skriv fra Kunnskapsdepartementet slås det fast at elever har rett til skyss til begge hjem om eleven har delt bosted.

I retten til skyss Udir-3-2009 står følgende:

"Mange barn har reelt sett to hjem og bor hos begge foreldrene selv om foreldrene ikke bor sammen. Dette gjelder uavhengig av om fordelingen av tid i de to hjemmene kanskje er langt fra lik.

Departementet legger altså til grunn at hvordan "hjemme"- tiden er fordelt mellom foreldrene ikke skal ha betydning for retten til skyss etter opplæringsloven, og at det nærmest ikke finnes noen nedre terskel for oppholdstiden hos hver av foreldrene for å ha rett til skyss. Det vil imidlertid gå en grense ved rene besøk o.l. Denne typen opphold hos en av foreldrene gir ikke rett til gratis skyss etter opplæringsloven. For å gi rett til gratis skoleskyss må elevens opphold hos hver av foreldrene etter departementets syn være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, ikke improviserte enkeltstående besøk utenfor avtalt eller rettslig fastsatt deling av tiden.

Med dette utgangspunktet vil eleven altså ha rett til gratis skyss fra begge foreldrenes hjem forutsatt at de øvrige vilkårene for skyss er oppfylt."

Søknad om skoleskyss ved delt bosted

For å søke om skoleskyss ved delt bosted kan du klikke på søknadsskjema her. Fyll ut og lever søknaden til skolen. Du finner mer informasjon om søknadsprosessen på baksiden av søknadsskjemaet.


Sist oppdatert : 21.09.2022