Reisevilkår

Passasjerer som reiser og kjøper en billett/laster ned reisepenger inngår en reiseavtale med Kolumbus som gir rett til transport med selskaper som kjører på kontrakt for Kolumbus, eller på steder hvor Kolumbus samarbeider med et annet administrasjonsselskap eller organ. Reisevilkårene er en del av denne avtalen.

§ 1:  Hvem reisevilkårene gjelder for
§ 2:   Adferd under reisen
§ 3:   Passasjerenes rettigheter
§ 4:   Billettkontroll
§ 5:   Hva som kan tas med
§ 6:   Hittegods
§ 7:   Ansvar for tapt eller skadet bagasje og skade på person
§ 8:   Kolumbus sitt ansvar ved forsinkelser og innstillinger
§ 9:   Klager
§ 10: Ikrafttredelse

§ 1: Hvem reisevilkårene gjelder for

Vilkårene gjelder for alle som befinner seg på transportmidler som kjøres på kontrakt for Kolumbus AS eller på tilhørende terminaler, venterom og holdeplasser. Ved en reise inngår passasjeren en transportavtale med Kolumbus AS. Disse vilkårene gjelder som en transportavtale mellom Kolumbus AS og passasjeren.

Vilkårene gjelder også for Jærbanen som kjøres av Go-Ahead Norge AS på kontrakt for Jernbanedirektoratet.

§ 2: Adferd under reisen

Personer som oppholder seg på Kolumbus' sine transportmidler eller terminaler plikter å ta hensyn til hverandre, og opptre på en måte som ikke er til sjenanse for andre.

Det er påbudt å benytte setebelte der dette er tilgjengelig. Røyking (inkludert elektroniske sigaretter) og bruk av rusmidler er forbudt om bord i transportmiddelet.

Passasjerer plikter å opptre på en slik måte at farlige situasjoner med rimelighet unngås, f.eks. må passasjerer ikke åpne dørene under fart, ikke hindre personalets nødvendige utsyn eller plassere seg slik at dørene ikke kan lukkes igjen. Passasjeren skal alltid holde god avstand til transportmidlet ved inn- og utkjøring på holdeplass.

Enhver må rette seg etter de pålegg som gis av Kolumbus, ved oppslag eller av personalet. Den som ikke etterkommer slike pålegg, kan vises bort. Sjåfører/kaptein/konduktør eller annen betjeningen kan nekte å ta med eller vise bort passasjerer som er synlig ruspåvirket eller som på annet vis sjenerer andre passasjerer eller sjåføren.

Gå til toppen.

§ 3: Passasjerens rettigheter og plikter

Rett til transport får passasjerer ved å ha gyldig billett i samsvar med gjeldende vilkår og priser, som Kolumbus har fastsatt.

En reise regnes som påbegynt når passasjeren er om bord på transportmiddelet. Passasjeren skal ha gyldig billett ved påstigning. Dette innebærer at elektronisk billett skal være aktivert på dette tidspunktet. Billett kjøpt på en mobiltelefon gir adgang til påstigning når nedtellingen på mobilapplikasjonen har startet.

Det er passasjerens ansvar å ha gyldig betalingsmiddel ved kjøp av billett.  Ved reise med rabattert billett, må passasjeren kunne legitimere retten til rabatt. For eksempel må man kunne fremvise studentbevis for å ha gyldig studentbillett.

Passasjeren skal ha billetten tilgjengelig under hele reisen, helt til passasjeren har forlatt terminalområdet. Billett skal vises til sjåfør/billettør eller kontrollpersonale på forespørsel.

Gå til toppen.

§ 4: Billettkontroll

4.1 Generelt

Kontrollpersonale og sjåfør/mannskap/ombordpersonell har rett til å kontrollere billett. Kontrollen kan utføres av både uniformert og sivilt personell. Kontrollpersonale skal kunne vise legitimasjon. Kontroll kan gjøres om bord på transportmiddelet, eller ved avstigning.

4.2 Tilleggsavgift

Passasjer som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett for påbegynt reise plikter å betale tilleggsavgift. Avbrytelse av reise ved kontroll fritar ikke for tilleggsavgift. Passasjer som benytter rabatterte billetter, og som ikke kan legitimere seg (f.eks. ved å vise gyldig studentbevis) er også pliktet til å betale tilleggsavgift. Tilleggsavgift kan også kreves av mindreårige som har fylt 15 år.

Tilleggsavgiften kan betales på stedet eller ved senere oppgjør. For voksne over 18 år er tilleggsavgiften 950 kr hvis du betaler på stedet, og 1150 kr ved inndrivelse ved bruk av faktura. For personer under 18 år er tilleggsavgiften 950 kr uansett oppgjørsform.

En passasjer som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler tilleggsavgiften på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at tilleggsavgiften kan innkreves senere. Passasjer som ikke har gyldig billett, men som oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato har rett til å fortsette reisen. En passasjer vil også kunne fortsette reisen på vanlige vilkår dersom tilleggsavgift betales på stedet. Betales tilleggsavgift på stedet skal man få en kvittering på dette.

Har passasjeren ikke rett til å fortsette reisen, kan vedkommende settes av på holdeplass/stasjon under reisen eller vises bort fra Kolumbus sine øvrige områder.

Manglende betaling av tilleggsavgift vil bli fulgt opp, og om nødvendig innkreves ved inkasso. Dette gjelder også mindreårige over 15 år, men disse vil ikke være ansvarlig for inndrivelseskostnadene i forbindelse med inkasso. Foresatte vil kunne bli orientert om forholdet.

Billett/reisekort som ikke er elektronisk lesbare, eller hvor navn og fødselsdato er utydelig, vil bli inndratt. Kortet kan også bli inndratt hvis du reiser med en personlig billett og kontrolløren finner det tvilsomt at navnet og fødselsdatoen på kortet tilhører deg. Kortet kan hentes ut hos Kolumbus ved fremvisning av gyldig legitimasjon.

4.3 Tilbakehold av passasjer uten gyldig billett

Kontrollører på oppdrag for Kolumbus kan holde tilbake en passasjer når vedkommende:

a) ikke fremviser gyldig billett, og enten
b) ikke betaler tilleggsavgift på stedet, eller
c) ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato.

En passasjer kan holdes tilbake så lenge vedkommende ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato. Tilbakehold kan utøves også mens de opplysninger vedkommende gir, blir verifisert. Dersom passasjeren likevel betaler tilleggsavgiften, skal vedkommende ikke holdes tilbake. Personer under 15 år skal ikke holdes tilbake.

Tilbakeholdelse kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Hjemmel for tilbakehold finnes i Jernbanelovens § 7a og Yrkestransportlovens § 33.

4.4 Falsk eller forfalsket billett

En passasjer som reiser med falsk eller forfalsket billett vil ilegges en forhøyet tilleggsavgift og billett blir inndratt. Den forhøyede tilleggsavgiften er på 2000 kr. Forholdet kan bli anmeldt til politiet.

Gå til toppen.

§ 5: Hva som kan tas med

5.1 Håndbagasje

På transportmidlene det kan tas med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) når dette ikke er til hinder for andre passasjerer. Håndbagasje må plasseres på en slik måte at det ikke representerer en sikkerhetsrisiko. Passasjerer må selv sørge for at bagasje blir plassert/oppbevart forsvarlig om bord på transportmiddelet.

5.2 Dyr

Dyr kan medbringes når de ikke er til sjenanse for andre passasjerer, og det er plass på transportmidlet. Førerhund/politihund/servicehund skal alltid kunne medbringes. Dyr skal være underlagt eiers kontroll (i bånd, bur eller lignende), og må ikke hindre fri passasje. På båt skal dyr plasseres på egen anvist plass.

5.3 Sykkel

Sykkel kan medtas hvis det er plass, og skal plasseres på henvist sted. Personalet avgjør om det er plass.

5.4 Barnevogn og rullestol

Passasjerer i rullestol eller de som har med barnevogn, kan benytte Kolumbus' transportmidler. Det er begrenset plass om bord for barnevogner og rullestoler. Rullestolens mål skal ikke være større enn reguleringen i gjeldende forskrift om universell utforming, se kolumbus.no for ytterligere informasjon.

Barnevogner og rullestoler skal plasseres på anvist plass, og festeanordninger skal benyttes hvor dette er lovpålagt.

5.5 Farlig gods

Ildsfarlige og eksplosive stoffer, ladde våpen, skarpkantede, illeluktende eller store gjenstander, eller annet som åpenbart kan utgjøre en fare eller sjenanse for andre passasjerer, kan ikke tas med. Regler for hva som defineres som farlig gods og regulering av transport av dette fremgår av våre nettsider.

Gå til toppen.

§ 6: Hittegods

Hittegods skal overleveres til personalet. Hittegods oppbevares av operatør eller Kolumbus i tre måneder. Dette gjelder likevel ikke mat eller lignende. Dersom eieren ikke melder seg innen tre måneder og beviser sin eierrett skal verdigjenstander overleveres til politiet. Andre gjenstander overleveres veldedig organisasjon eller kastes.

§ 7: Ansvar for tapt eller skadet bagasje og skade på person

7.1 Ansvar for passasjer

Skade som passasjer påfører transportmiddel eller innredning, skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

7.2 Ansvar for operatør

Operatøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med om bord med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side.

For bagasje som det er betalt godtgjørelse for, er operatør ansvarlig for tap eller skade som rammer bagasjen fra det medtas på transportmidlet og frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra passasjerens side. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse.

Ellers er operatørens ansvar regulert av Bilansvarsloven av 3. februar 1961 for reiser med buss, Sjøloven av juni 1994 for reiser med båt og Jernbaneansvarsloven av 10. juni 1977 nr. 73 for reiser med tog.

Gå til toppen.

§ 8: Kolumbus sitt ansvar ved forsinkelser og innstillinger

Kolumbus AS skal transportere passasjerer i henhold til rutenes fastsatte traséer og kunngjort ruteplan, og legge til rette for at passasjerer kan skaffe seg gyldig billett før reisen.

Kolumbus skal så langt det er mulig informere om innstillinger, forsinkelser og andre forhold som hindrer driften, samt gi informasjon om alternativ transport/reiserute. Kolumbus vil også, så langt det er mulig, sette opp alternative transportmidler.

Ved forsinkelser, omdirigering, trafikkstans eller innstilling av avganger som ikke er varslet eller andre avvik, kan passasjerer kreve erstattet dokumenterte utgifter til alternativ transport iht. Kolumbus sin reisegaranti. Se https://www.kolumbus.no/ for ytterligere informasjon. Krav mot Kolumbus må gjøres gjeldende innen tre måneder etter at hendelsen som gir grunnlaget for kravet skjedde.

§ 9: Klager

Eventuelle klager på reisen rettes til Kolumbus AS. Dette gjelder også klager på mottatt tilleggsavgift og inndratt billett i samsvar med § 4.

Dersom man har klaget skriftlig til Kolumbus og ikke er fornøyd med behandlingen av saken, kan klage på reisen rettes til Transportklagenemnda. Klagen må sendes inn til nemnda innen 1 år etter at skriftlig klage ble sendt til Kolumbus. For nærmere informasjon; se https://reiselivsforum.no/web/home/.

I medhold av markedsføringsloven § 10a tredje ledd informeres det også herved om den europeiske nettbaserte klageportalen (ODR).

Klikk her for særskilte rettigheter ved reise med tog.

§ 10: Ikrafttredelse

Reisevilkårene er godkjent av Samferdselsdepartementet den 14.10.2020 og trer i kraft fra dette tidspunkt.

Gå til toppen.


Sist oppdatert : 14.02.2023