Skole- og spesialskyss og personvern

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger for å få levert tjenesten til deg og administrere tjenesten som blir levert.

For elever i grunnskolen og for alle elever som trenger tilrettelagt skoleskyss, får Kolumbus overført personopplysninger om fra de lokale skolekontorene. Elever på videregående skoler legger inn informasjon selv, når man søker om skyss på nett. Denne informasjonen vil også fremgå av vedtaksbrevet.

Dette behandler vi

I forbindelse med behandling av søknader og gjennomføring av skoleskyss behandler Kolumbus disse personopplysningene, som blir samlet inn av skolen din:

  • Navn, adresse og fødselsnummer, telefonnummer (til elev eller foresatte), tilleggsadresse ved delt bosted, skole, klasse, timeplan, transportperiode. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandles også relevante helseopplysninger.
  • Dersom eleven skal fraktes med drosje behandles også opplysninger knyttet til tid og sted for henting.
  • Ved ordinær skoleskyss (buss) behandles reiseopplysninger. Dette er informasjon om hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt.

Avtale om skyssgodtgjørelse

Dersom det skal utbetales kjøregodtgjørelse til foresatte for bruk av privatbil behandler Kolumbus opplysninger om elevens antall dager med fravær fra skolen. Ettersom godtgjørelsen er skattepliktig kreves det også opplysninger om navn, fødselsnummer, adresse og kontonummer til den som skal motta utbetaling.

Formål

Kolumbus behandler opplysningene for å kunne behandle søknader om skoleskyss etter opplæringsloven, og sørge for å planlegge og følge opp tjenesten overfor elever som er berettiget til skyss.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g. Det behandles ikke mer opplysninger enn det som er nødvendig, og du kan i stedet velge å reise anonymt med Kolumbus for egen regning.

Tilgang og bruk

Opplysningene brukes kun til å avgjøre hvorvidt rettigheten foreligger, gjennomføring av transporten og til finansierings- og regnskapsformål. Tilgangen til personopplysningene er begrenset slik at det bare er personer med tjenstlig behov som har tilgang til dem.

Opplysningene dine vil bli videresendt til klageorganet i forbindelse med en eventuell klage. I tillegg får transportøren tilgang til nødvendige personopplysninger for å gjennomføre oppdraget. For elever som får skyss med drosje er det navn, adresse, skole, hentetider og eventuelle spesielle hensyn under transporten. Vi formidler ikke helseopplysninger til transportør med mindre det er nødvendig for at skoleskyssen utføres på en forsvarlig måte, f. eks. informasjon til transportør om at eleven sitter i rullestol og at det er da behov for kjøretøy som er egnet til dette.  Utover dette blir ikke opplysningene dine utlevert med mindre vi blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Personopplysningene om deg blir lagret i inntil fem år etter at du ikke har rett til skoleskyss mer, på grunn av rapporteringsplikten til Rogaland fylkeskommune.

Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg.

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg, og til å få flyttet over opplysninger til ny behandlingsansvarlig. Du har også rett til å be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet.

Du har av grunner knyttet til din særlige situasjon rett til å komme med innsigelse mot behandlingen, men det vil medføre at vi ikke kan tilby spesialskyss.

Les mer om dine rettigheter ved behandlingen på Kolumbus sin hjemmeside under "personvern".

 


Sist oppdatert : 17.08.2021