HjemJobbHjem og personvern

Dersom du er ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift og du vil benytte deg av tilbud som er tilgjengelig gjennom ordningen, behandles enkelte personopplysninger om deg.

Hva innebærer tjenesten?

HjemJobbHjem er et samarbeid mellom Kolumbus AS, Bysykkelen AS, Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Arbeidet i HjemJobbHjem-samarbeidet blir administrert av Kolumbus AS.

Vårt formål er å gjøre det lettere for ansatte å sette bilen hjemme av og til gjennom å tilby produkter og tjenester innen kollektivtransport, sykkel og gange. Vi ønsker at bedriftene skal bruke HjemJobbHjem som et verktøy for å motivere ansatte til å endre reisevaner og i forbindelse med jobbreisen. Ansatte kommer i gang med hverdagsaktivitet, får bedre helse og lavere reisekostnader. Videre kan vi bidra til at bedriftene oppfyller miljøkrav gjennom å jobbe målrettet med mobilitet i tråd med regjeringens nullvekstmål som sier at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Vi tilbyr ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter tilgang til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten i Kolumbus' billettapp, bruk av Bysykkelen (en time sammenhengende) og en aktivitets-/oppfølgingsplan for å tilrettelegge for et bedre mobilitetstilbud.

For å yte denne mobilitetstjenesten må HjemJobbHjem behandle personopplysninger. Opplysningene vi mottar om deg fra din arbeidsgiver blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven, som gjør EUs personvernforordning (heretter kalt «GDPR») til norsk lov. Vi følger også bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.

Dette behandler vi

Dataene vi samler om deg er navn, e-post-adresse, mobiltelefonnummer og navnet på bedriften du er ansatt i. Opplysningene samles inn via din arbeidsgiver.

Formål

Det er to ulike behandlinger som skjer i forbindelse med HjemJobbHjem-ordningen. For det første behandler HjemJobbHjem-ordningen personopplysninger for å følge opp avtaleforholdet mellom HjemJobbHjem-bedriften og tilbydere knyttet til avtalen. Det er bare ansatte i HjemJobbHjem-bedrifter som får tilgang til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten og får tilgang til en viss mengde fri bruk av Bysykkelen. Derfor må vi kunne identifisere brukeren som en ansatt i en HjemJobbHjem-bedrift i Kolumbus billettapp.

For det andre behandles personopplysninger for å kunne sende ut en årlig en reisevaneundersøkelse via e-post.

For at bedriften du er ansatt i skal kunne inngå en avtale med HjemJobbHjem er det et krav til at 75 prosent av de ansatte skal besvare en reisevaneundersøkelse. Denne blir sendt ut til emailadressen vi har fått av din arbeidsgiver. Hvis bedriften du er ansatt i ikke kvalifiserer til å bli en HjemJobbHjem-bedrift vil vi umiddelbart slette informasjonen vi har mottatt om deg.

Når HjemJobbHjem-avtalen starter får alle ansatte informasjon på SMS.
Vi bruker navn, bedriftstilhørighet og telefonnummer for å administrere kundeforholdet og gi deg muligheten til å kjøpe HjemJobbHjem-billetten og for å få fri tilgang til bysykkelen i Kolumbus' billettapp. Det er kun mobilnummer som brukes for å linke ansatt mellom Skynet og Kolumbus billettapp.

Vi bruker e-post-adressen din til å sende deg reisevaneundersøkelsen og nyhets- og motivasjonsbrev 2-4 ganger i året (avhengig av hendelser/informasjonsbehov). Dette er avklart gjennom bedriftsavtalen.

Rettslig grunnlag

HjemJobbHjem-tjenestens opplysningsbehandling for å tilby transportmidler og forvalte kundeforholdet, skjer i medhold av GDPR-artikkel 6 nr. 1 bokstav f (berettigede interesser). Våre berettigede interesser er å sørge for miljøvennlig og effektiv transport, og få flest mulig bedrifter til å slutte seg til ordningen gjennom et enkelt system.

Reisevaneundersøkelsen kan gjennomføres i medhold av allmenne interesser, som gir grunnlag for å behandle personopplysninger for statistikk- og forskningsrelaterte formål, jf. personopplysningsloven § 8 og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav e.

Tilgang

Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til de som ha tjenstlig behov for tilgang. Vi har databehandleravtaler med leverandører vi bruker for å drifte tjenestene. Anonymisert informasjon blir brukt til å lage statistiske framstillinger.

Opplysninger kan bli utlevert til Universitetet i Stavanger og NORCE, som vil bruke disse til å utforme statistisk og forskningsrelatert materiale. I denne sammenheng er det ikke informasjon om den enkelte person som er interessant. Dette er kun data fra reisevaneundersøkelsene.

Lagring og sletting

Så lenge bedriften du er ansatt i er en HjemJobbHjem-bedrift og du ikke har bedt HJH-kontakt i bedriften om å bli slettet, vil vi lagre de tidligere nevnte dataene om deg.

Når din arbeidsgiver sletter deg fra Skynet eller vi blir bedt om å slette opplysninger om deg, slettes kun opplysninger vi har fått gjennom arbeidsgiveren din. Informasjon du selv har gitt ved registrering av mobilnummer i Kolumbus billett-app vil ikke slettes, og dette er noe du må eventuelt gjøre selv. Dermed kan du fortsette å kjøpe billetter i appen, men du vil ikke lengre kunne benytte deg av billettypen HjemJobbHjem-billett.

Dine rettigheter ved behandlingen

Du har rett til innsyn i og retting eller sletting av opplysninger som er lagret om deg, og til å få flyttet over opplysninger til ny behandlingsansvarlig. Du har også rett til å be om begrenset behandling til påståtte feilaktige opplysninger er rettet, og til å rette innsigelser/protestere mot behandlingen.

Les mer om dine rettigheter og hvordan du kan be om innsyn eller sletting på hovedsiden for personvern på kolumbus.no.


Sist oppdatert : 07.06.2024