Personvern

Her finner du informasjon om hvordan og hvorfor vi behandler dine personopplysninger, hvilke rettigheter du har og hvordan du får innsyn i opplysninger vi har om deg.

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med Kolumbus. Du kan reise anonymt dersom du ønsker det. Du kan velge å gi oss noen opplysninger, som vil gi deg noen fordeler. Mer om dette finner du under hver enkelt tjeneste lenger ned på siden.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til deg som enkeltperson. Personopplysninger kan også være av mer sensitiv art, slik som for eksempel opplysninger om en persons helsetilstand.

Slik behandler vi personopplysninger

Kolumbus er opptatt av å ivareta personvern til både kunder og samarbeidspartnere. Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må. Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov. Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Personopplysningsloven på lovdata.no

Formål, opplysningstyper og rettslig grunnlag

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag for å være lovlig. Det betyr at Kolumbus, som behandlingsansvarlig, på forhånd må ha identifisert om det finnes et behandlingsgrunnlag iht. personvernforordningen (GDPR) artikkel 6 (og artikkel 9).

I hovedsak baserer Kolumbus behandlingen av personopplysninger på følgende grunnlag etter personvernforordningens artikkel 6: samtykke fra den registrerte (artikkel. 6.1 a), overholdelse av avtaler med registrerte (artikkel. 6.1 b), utførelse av oppgaver i allmennhetens interesse eller utøvelse av offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt (artikkel 6.1 e) eller på grunnlag av Kolumbus berettigede interesse (jf. artikkel 6.1 f).

Vi har nedenfor lagt inn separat og mer spesifikk informasjon for de ulike apper og tjenester som behandler personopplysninger om våre kunder (og andre eksterne tredjeparter). Disse inkluderer spesifikk informasjon om hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen og hvilke rettslige grunnlag som foreligger for denne behandlingen.

Behandling av personopplysninger i våre apper og tjenester

Informasjonskapsler
Kolumbus Billett-appen
Kolumbus Reise-appen
Kolumbus-appen
Kolumbus-kort og Min Side
Kundeservice (dersom du tar kontakt med oss)
Billettkontroll
Skoleskyss
HentMeg
Kampanjer og konkurranser
HjemJobbHjem
Båtbestilling
Bussbestilling
Bysykkelen
Stiim-appen

Behandlingsansvarlig og mottakere av opplysninger

Kolumbus (ved administrerende direktør Edith Kristin Nøkling) er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester.  Bysykkelen AS er behandlingsansvarlig for den behandling som foretas for Bysykkelen.

I behandlingen av personopplysninger bruker Kolumbus databehandlere innenfor blant annet områdene IT-drift og support, IT-utvikling, vektertjenester i billettkontroll, arkiv og forskningsprosjekter (anonymiserte data). Kolumbus har inngått databehandleravtaler med våre underleverandører for å sikre forsvarlig behandling av opplysningene i tråd med regelverk og våre instrukser. Kolumbus er databehandler for tjenestene der Bysykkelen AS er behandlingsansvarlig og henvendelser vedrørende rettigheter kan rettes til Kolumbus, som forvalter ansvaret på vegne av Bysykkelen AS.

De aller fleste personopplysninger behandles kun i EU/EØS-land. Der opplysninger unntaksvis overføres til tredjeland, vil Kolumbus sørge for at det foreligger forsikringer om at opplysningene er underlagt et tilsvarende nivå for personvern. Informasjon om eventuell lagring utenfor EU/EØS finner du i den mer spesifikke beskrivelsen av de ulike app-ene og tjenestene.

Reiser du med eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig for dine personopplysninger.

Rettighetene dine

Kolumbus har et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Etter personopplysningsloven og personvernforordningen artikkel 15-22 har du rett til:

 • Å trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling.
 • Innsyn i opplysninger som er lagret om deg.
 • Å kreve at opplysningene om deg som er feil, blir rettet eller slettet.
 • Å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger hvis du f.eks. mener at de er feilaktige. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. Dette kan gjøres frem til opplysningene som bestrides er bekreftet som riktige.
 • Å få dine personopplysninger overført (på et maskinlesbart format) til en ny behandlingsansvarlig dersom du f.eks. flytter ut av Rogaland.

Les mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside her.

Her kan du be om å slette app-dataene lagret om deg.


Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester.

Kolumbus behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i gjeldende bransjenorm. 

Rett til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger der det rettslige grunnlag for behandlingen er utførelse av oppgaver i allmennhetens interesse eller utøvelse av offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt (artikkel 6.1 e) eller Kolumbus berettigede interesse), jf. personvernforordningens artikkel 6. 1, bokstavene e) og f).

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende dette skriftlig, enten som post eller via kontaktskjema. Du kan også ta kontakt via vårt kundesenter. Av hensyn til personvernet ditt får du tilsendt opplysninger som identifiserer deg til postadressen din.

Dette kan du be om

I tillegg til de registrerte opplysningene om deg, har du rett til å be om innsyn i følgende:

 • Formålet med behandlingen.
 • Hvilken type personopplysninger som behandles.
 • Mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til. Dersom mottakerne er utenfor EØS eller en internasjonal organisasjon, hvilke garantier finnes for personvernet?
 • Informasjon om hvor lenge virksomheten lagrer opplysningene. Dersom det ikke er mulig å komme med en endelig lagringstid; hva er det som avgjør hvor lenge opplysningene vil lagres?
 • Informasjon om i hvilken grad man har rett til å be om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling.
 • Informasjon om hvor personopplysningene er hentet inn fra.
 • Forekomsten av automatiserte individuelle avgjørelser. Hvis dette forekommer; hvilken logikk som ligger bak, og hvilke følger det får for den registrerte.

Innsynsforespørsler skal besvares uten ugrunnet opphold og senest innen en måned.

Be om innsyn via kontaktskjema

Be om sletting av app-data

Postadresse hvis du vil sende forespørsel om innsyn per post:

Kolumbus AS
Postboks 270 Sentrum
4002 Stavanger

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål eller vil klage på behandlingen av personopplysninger, kan du ta kontakt med Kolumbus' personvernombud. Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Kontakt Kolumbus' personvernombud på e-post.


Sist oppdatert : 07.06.2024