Skoleskyss

Hvem har rett på skoleskyss? Hvordan søker jeg om skoleskyss? Hvordan fungerer skoleskyss?

 • Elever som er varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet.

 • Elever i barne- og ungdomsskolen som oppfyller følgende krav:

  • Du har mer enn fire km reiselengde hver vei mellom hjem og skole. For førsteklassinger er avstanden to km hver vei.

  • Avstanden mellom hjem og skole er under fire (to) km, men du har spesielt trafikkfarlig eller vanskelig skolevei. Søknaden sendes da til kommunen du bor i.

 • Elever på videregående skole som bor i et område med definert lavt rutetilbud og oppfyller ett av følgende kriterier:

  • Du bor utenfor ungdomspass-sonen, og skoleveien er over seks km.

  • Du er over 22 år, og skoleveien er over seks km.

  • Du må benytte båt til skole.
 • Kortet skal registreres på kortleseren om bord på hver tur. Elever som ikke kan vise gyldig skysskort, må betale ordinær billett.

 • Skysskortet er personlig og kan ikke brukes av andre, heller ikke av elevassistenter.

 • Skysskortet kan bli inndratt ved gjentatt bråk eller dårlig oppførsel som går ut over trafikksikkerheten.

 • Elever som ikke kan vise gyldig reisebevis ved billettkontroll, vil bli ilagt gebyr.

 • Elever som trenger nytt kort, må ta kontakt med skolen for å få et midlertidig skyssbevis. Kolumbus utsteder nytt kort mot et kortgebyr.

 • Skolekortet dekker ikke uregelmessig transport i forbindelse med utplasseringer, ekskursjoner, tentamen etc. i skoletiden.

Mangler det et rutetilbud mellom der du bor og skolen, eller på deler av strekningen, kan du søke om refusjon av utgifter til privat skyss. For å få innvilget kontant skyssrefusjon, må du ha minst seks km skolevei og bo over tre km unna nærmeste holdeplass.  Søknad må sendes til skolen før 15. september. Refusjonen blir utbetalt etter endt semester.

 • Hver elev skal så sant der er mulig få en fast sjåfør. Eleven må likevel regne med å måtte bytte sjåfør i løpet av skoleperioden.

 • Sjåføren skal aldri gå fra en funksjonshemmet elev som trenger tilsyn. Oppstår det ventetid, må den dekkes av skolen eller hjemmet. 

 • Sjåføren skal hjelpe eleven inn og ut av bilen, men det er skolen og hjemmets ansvar at eleven blir fulgt til bilen.

 • Blir skyssen forsinket, skal sjåføren melde fra til skolen eller hjemmet.

 • Dersom eleven ikke trenger skyss en dag, må det meldes fra om dette så snart som mulig til sjåføren/transportøren.

 • Eleven har ikke rett på skyss til andre steder eller tidspunkt enn de som er avtalt. Endringer som følge av ny timeplan skal meldes direkte fra skolen til transportøren.

 • Eleven må akseptere at hver tur kan ta inntil 30 minutter ekstra sammenlignet med direkte kjøretid.

 • Transportøren kan legge opp kjøreruta slik at eleven kommer fram til skolen inntil 15 minutter før skolestart, og blir hentet på skolen inntil 15 minutter etter skoleslutt. Dette gjelder også til og fra hjemmet.

 • Eleven har rett til å ta med reisefølge eller tilsynsperson dersom det er nødvendig. Eleven har også rett på tilsyn dersom det oppstår ventetid før undervisningen begynner og etter undervisningen er slutt. Søknad om reisefølge for grunnskoleelever sendes til kommunen, mens søknad for reisefølge til elever ved videregående skoler sendes til fylkeskommunen ved opplæringsavdelingen.

Ungdomsbilletten er det billigste alternativet for deg mellom 15 og 22 år. Med Ungdomsbillett kan du reise så mye du vil i hele Rogaland med buss, Vy lokaltog, hurtigbåt og riksveiferje. 

Kart over hvilke soner man må kjøpe Ungdomsbillett som skoleskyss.

Elever ved videregående skoler må søke selv via Min Skyss.

Elever i grunnskolen som ønsker skyss, må kontakte skolen via e-post. Skolen søker deretter om skyss på vegne av eleven.

Er du varig funksjonshemmet eller midlertidig skadet, må skyssbehovet dokumenteres med attest fra lege eller sakkyndig psykolog. I attesten må det komme fram hvorfor eleven har behov for skyss, hvilket skyssmiddel som trengs, og når skyssen skal gjennomføres. Attesten legges ved søknaden.

Skoleskysskortene deles ut på skolen og kan brukes til én tur-retur-reise til skolen per skoledag. Elever i barne-, ungdoms- og videregående skole har rett på skyss til skolens start- og sluttidspunkt, mens elever med varig funksjonshemming har rett på skyss bestemt ut fra egen timeplan. I slike tilfeller avtaler foresatte og skole tidspunkt for henting.


Sist oppdatert : 26.08.2021