Ruter og forsinkelser

Planlegging, kjøring og oppfølging

Fra startholdeplassen definerer vi en buss som forsinket tre minutter etter oppsatt avgangstid. Underveis i ruten bør reisende godta forsinkelser på ett til fem minutter, og særlig morgen og ettermiddag da det som oftest er mer trafikk på veiene.

Enkelte dager kan bussen bli mer forsinket som følge av trafikkulykker, glatt føre og så videre.

Vi overvåker til enhver tid punktligheten i rutenettet vårt, men ta gjerne kontakt dersom du opplever gjentakende forsinkelser over fem minutter på din rute. Vi ønsker at du tar kontakt med oss for å klage via Facebook, Twitter eller vårt kontaktskjema.

Vi regner bussen som for tidlig kjørt hvis den går mer enn 59 sekunder før oppsatt rutetid. Et slingringsmonn på pluss/minus 59 sekunder må vi gi sjåførene, slik at de kan konsentrere seg om trafikken og passasjerene langs ruten, og ikke bare titte på klokken.

Når det oppstår gjentakende forsinkelser på mer enn fem minutter, oppfordrer vi alle til å gi beskjed til oss via Facebook, Twitter eller vårt kontaktskjema. Alle klager registreres og videreformidles til det aktuelle selskapet som eier bussene/båtene. Sammen med det aktuelle selskapet prøver vi å finne ut hva årsaken til forsinkelsen er.

Dersom svikt i rutetilbudet fører til at du blir over 20 minutter forsinket, og du ikke kan reise med andre avganger, kan du søke om å få tilbakebetalt utgifter for alternativ transport gjennom vår reisegaranti.

Større endringer i rutetilbudet, for eksempel oppretting av nye ruter, må videreformidles til fylkeskommunen for politisk behandling. Kolumbus gjør først en faglig vurdering av den foreslåtte endringen ut fra passasjergrunnlag og statistikk. Dette sendes så videre til samferdselsavdelingen i fylkeskommunen, som i sin tur kan velge å lage en sak som legges fram til behandling i fylkestinget. Dersom en sak legges fram til politisk behandling, er det fylkesrådmannen som formelt kommer med en innstilling i saken. Dette er en omfattende og tidkrevende prosess.

Kolumbus kan gjøre mindre endringer i avgangshyppighet og rutetider så lenge vi holder oss innenfor eksisterende budsjett. Det betyr at vi må kutte i én rute dersom vi skal legge til avganger på en annen rute. Kolumbus ønsker å tilby et best mulig tilbud til flest mulig, og vil ikke gjøre justeringer med mindre det anses som sikkert at midlene kommer flertallet til gode. Også mindre endringer baseres på passasjerstatistikk.

Ruteønsker som etter en faglig vurdering ikke gjennomføres, blir arkivert.

Gå til www.google.no/maps. Velg ”Veibeskrivelse” like under søkefeltet. Deretter skriver du inn avreisested og destinasjon. Her kan du oppgi restauranter, stedsnavn, holdeplassnavn etc.

For å få opp forslaget for hvordan du kan reise kollektivt, trykker du på fanen som viser hvilke buss-, tog- eller båtruter du kan reise med. Nå kan du gå gjennom den foreslåtte reisen trinn for trinn. Kartet viser også en detaljert beskrivelse av reiseruten.

Zoomer du inn kartet, kan du trykke på ikoner for holdeplassene og få opp informasjon om hvilke ruter som går derfra og når.

Forsinkelsene i rushtiden varierer fra dag til dag. Mandagstrafikken kan være travel og føre til store forsinkelser, mens trafikken flyter lettere på torsdager. Flere dager i uken, da spesielt i sommerhalvåret, må bussen stå og vente på bussholdeplasser langs ruten for ikke å kjøre før tiden. Ved å justere rutetidene kan altså bussene bli noe mer punktlige, men reisetiden kortes ikke ned og bussene kan risikere å stå i ro og vente mer.

En annen årsak til at rutene går med faste intervaller dagen gjennom, er at det er enkelt å huske for våre reisende. Dersom rutetidene varierer i løpet av dagen, får passasjerene flere ulike tider å forholde seg til, og de blir mer avhengige av rutetabellene.

Kostnadene ved en eventuell justering av rutene er også en utfordring. Det vil koste i overkant av 50 millioner kroner å justere samtlige av våre ruter med rundt fem minutter i rushtiden. Dette er penger fylkespolitikerne må bevilge. I tillegg vil gevinsten være liten for de reisende, da de ikke får kortere reisetid og heller ikke flere bussavganger å velge mellom.

I stedet for å justere rutetidene i rushet, ønsker vi at fylkestinget skal bruke pengene på framkommelighetstiltak som utbygging av kollektivfelt og bussprioritering i lyskryss.

I tillegg vil vi se på mulighetene for å sette inn flere bussavganger på rutene hvor det oppstår størst forsinkelser i rushet. Samtidig gjør sanntidssystemet det mer forutsigbart å reise med buss, da passasjerene kan se nøyaktig når bussen kommer via mobilene sine allerede før de drar hjemmefra.

Dersom en ruteendring blir vedtatt gjennomført, skjer dette gjerne i forbindelse med den årlige ruterevisjonen. Dette har med mulighetene for å kommunisere endringen å gjøre. I forbindelse med rutejusteringene kommuniseres nemlig alle endringene samlet samtidig som det publiseres et nytt rutehefte. Kun unntaksvis gjøres det endringer utenom ruterevisjonene.

Korrespondanse betyr at du skal kunne stole helt og holdent på at du kommer fram når du bytter transportmiddel. Derfor har vi gått bort fra å si at to transportmidler korresponderer i rutetabellene våre. I stedet sier vi at bussen venter inntil fem minutter på andre transportmidler. Årsaken til det er at om det er en trafikkulykke som hindrer en buss, så skal ikke de som står langs veien og venter på neste buss bli skadelidende. Derfor venter buss nummer to i opptil fem minutter før den kjører.


Sist oppdatert : 26.08.2021